Kredyt brokerski

Kredyt brokerski – kredyt na zakup instrumentów finansowych dla klientów posiadających rachunek inwestycyjny w DM BZ WBK, którzy chcą pozyskać dodatkowy kapitał na inwestycje i wykorzystać mechanizm dźwigni finansowej. Kredyt brokerski udzielany jest we współpracy z Bankiem Zachodnim WBK i polega na przekazaniu przez Bank środków pieniężnych w formie przelewu na jeden rachunek inwestycyjny klienta w DM BZ WBK. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie zakupu wybranych instrumentów finansowych będących w obrocie na rynku zorganizowanym. Sprawdź warunki ubiegania się o kredyt brokerski w zakładce Przydatne informacje

 

Najważniejsze korzyści

  • Zwiększenie możliwości inwestycyjnych i szansa na uzyskanie wyższej stopy zwrotu dzięki wykorzystaniu dźwigni finansowej.
  • Wygodne dysponowanie aktywami w ramach listy papierów wartościowych, które mogą być przedmiotem kredytowania, do wysokości zapewniającej utrzymanie minimalnego poziomu wymaganego zabezpieczenia.

Dodatkowe atuty

  • Wygoda korzystania z kredytu w wybranej wysokości i momencie (w okresie trwania i zgodnie z warunkami umowy kredytowej).
  • Prostota dzięki możliwości odnowienia kredytu.

Przydatne informacje

  • DM BZ WBK prowadzi i publikuje aktualną listę papierów wartościowych, które mogą być przedmiotem kredytowania i zabezpieczenia kredytu. W przypadku Listy spółek A (spółki z WIG20) nie obowiązuje poziom zaangażowania (dywersyfikacja), dla Listy spółek B obowiązuje poziom zaangażowania. Umieszczenie (lub brak) spółki na Liście spółek A lub B nie stanowi porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego lub rekomendacji.
  • Wysokość oprocentowania i prowizji kredytowej publikowana jest w serwisie internetowym Banku Zachodniego WBK. Odsetki od kredytu naliczane są wyłącznie od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu, a więc sumy, za którą klient kupił papiery wartościowe. Odsetki należne Bankowi pobierane są automatycznie z rachunku klienta na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.
  • Więcej informacji można uzyskać w wybranych oddziałach Banku Zachodniego WBK.
  • Informacja o ryzyku: Dom Maklerski BZ WBK informuje, iż inwestowanie środków w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków, a nawet z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Dźwignia finansowa umożliwia osiągnięcie większej stopy zwrotu, ale może także spowodować większe straty, w tym przewyższające kwotę wpłaconych środków własnych. Zatem należy uwzględnić ryzyko, iż w przypadku spadku ceny akcji, może zaistnieć konieczność wykorzystania środków własnych w celu spłaty kredytu. Ponadto należy mieć na uwadze, iż koszt kredytu może przewyższyć wysokość ewentualnego zysku z inwestycji w papiery wartościowe, na których zakup uruchomiono kredyt. Z oferty kredytowej mogą skorzystać osoby fizyczne, które spełniają wymagane przez Bank Zachodni WBK warunki oceny zdolności kredytowej.

 

Zamów kontakt

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex

Zamów newsletter

Otwórz rachunek giełdowy Otwórz rachunek giełdowy

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek giełdowy
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w jednym z najlepszych domów maklerskich w Polsce! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex
Pliki cookie

2017 © Bank Zachodni WBK

Dom Maklerski BZ WBK jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 992.345.340 zł.
Dom Maklerski BZ WBK oferuje rachunki: Standardowy, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Młody Rekin, Day Trading, Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych, Dla członków SII.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.

Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Reklamacje

Sekretariat

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex