Reklamacje

ZASADY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

W trosce o najwyższą jakość świadczonych usług, a także mając na uwadze ochronę interesów naszych klientów oraz przysługujące im prawo do złożenia reklamacji, Dom Maklerski BZ WBK wdrożył proces składania i rozpatrywania reklamacji.

 

 

1. Reklamację można złożyć:

  • pisemnie, przesyłając na adres: Dom Maklerski BZ WBK, Pl. Andersa 5, 61-894 Poznań lub adres dowolnej jednostki organizacyjnej Banku zajmującej się obsługą Klienta (adresy placówek znajdują się na stronie internetowej www.dmbzwbk.pl) - za pośrednictwem poczty, kuriera lub składając osobiście;
  • elektronicznie, przesyłając na adres mailowy reklamacje.dm@bzwbk.pl;
  • telefonicznie, kontaktując się z pracownikami Domu Maklerskiego na numery telefonów stacjonarnych: 61 856 44 44 lub infolinię: 801 36 46 36 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora);
  • osobiście w Domu Maklerskim lub w dowolnej jednostce organizacyjnej Banku zajmującej się obsługą Klienta.

 

2. Reklamacje rozpatrywane są w możliwie najkrótszym czasie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia, a w przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi we wskazanym terminie, może on zostać wydłużony do maksymalnie 60 dni, po uprzednim wyjaśnieniu Klientowi przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia.

 

3. Odpowiedź na reklamację, w zależności od charakteru sprawy i uzgodnień z Klientem, udzielana jest listownie bądź elektronicznie.

 

4. W przypadku niezadowolenia z otrzymanej odpowiedzi, Klient może odwołać się pisemnie do Rzecznika Klienta Banku Zachodniego WBK:

Rzecznik Klienta
Bank Zachodni WBK
Pl. Andersa 5
61-894 Poznań

www: http://www.bzwbk.pl/informacje-o-banku/reklamacje.html

 

5. Klienci będący konsumentami mogą zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumenta.

 

6. Spór pomiędzy Klientem, będącym konsumentem a Domem Maklerskim może być rozstrzygnięty polubownie przed Arbitrem Bankowym przy Związku Banków Polskich, o ile wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż 12 000 złotych polskich. Adres strony internetowej Arbitra Bankowego: http://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy

 

7. Spór między Klientem, będącym osobą fizyczną a Domem Maklerskim w sytuacji nieuwzględnienia przez Dom Maklerski reklamacji Klienta może być zakończony w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów przed Rzecznikiem Finansowym, w trybie określonym w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Adres strony internetowej Rzecznika Finansowego: https://rf.gov.pl

 

8. Niezależnie od opisanego wyżej postępowania, Klientowi w każdym czasie przysługuje prawo do wystąpienia z powództwem do właściwego sądu powszechnego.

 

9. Bank Zachodni WBK S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

 

 
Pliki cookie

2018 © Bank Zachodni WBK S.A.

Dom Maklerski BZ WBK jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 993.334.810 zł.
Dom Maklerski BZ WBK oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.

Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Reklamacje

Sekretariat

Jestem nowym klientem Jestem klientem Banku Zachodniego WBK S.A.

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex