Przewodnik po Inwestor mobile

Potrzebujesz nieograniczonego dostępu do swojego rachunku maklerskiego, notowań giełdowych? Poznaj wyjątkowy system do zarządzania inwestycjami giełdowymi za pomocą urządzeń mobilnych z przeglądarką internetową, jak telefony komórkowe czy palmtopy. System wyróżnia się prostotą obsługi i przyjaznym rozwiązaniem graficznym.

 

 

Wizualizacja

Układ ekranu

Ekran każdej opcji serwisu zbudowany jest w oparciu o trzy zasadnicze części:

 • nagłówek, który prezentuje pierwszą literę imienia i nazwisko użytkownika serwisu, numer rachunku, na którym działa oraz ikonę menu głównego ,
 • część główną, zawierającą dane konkretnej opcji, z której korzysta użytkownik,
 • stopkę, zawierającą ikony sterowania akcjami związanymi z daną funkcjonalnością.

 

Komunikaty

Komunikaty o akceptacji czynności wykonanej przez użytkownika prezentowane są białą czcionką na zielonym tle na górze głównej części ekranu.

 

 

Komunikaty o błędach prezentowane są białą czcionką na czerwonym tle na górze głównej części ekranu.

 

 

 

Funkcjonalność

Zakres funkcjonalności serwisu Inwestor mobile w porównaniu do serwisu dla komputerów stacjonarnych i laptopów (Inwestor online) oraz serwisu dla telefonów komórkowych (Inwestor mobile) przedstawia poniższa tabela.

Funkcja Inwestor online Inwestor mobile
Wersje językowe
Polska

TAK

TAK

Angielska

TAK

 
Logowanie
Logowanie tylko z NIK i PIN

TAK

TAK

Dodatkowo z tokenem

TAK

TAK

Rachunek pieniężny
Saldo

TAK

TAK

Śr. dostęp. pod wypłatę/zlec. rynek kasowy

TAK

TAK

Śr. dostęp. zlec. rynek terminowy

TAK

TAK

Śr. blokowane rynek wtórny

TAK

TAK

Śr. blokowane rynek pierwotny

TAK

TAK

Wartość należności i zobowiązań

TAK

TAK

Wymagana dopłata

TAK

TAK

Limit należności

TAK

TAK

Depozyt zabezpieczający

TAK

TAK

Kredyt na zakup papierów wartościowych

TAK

TAK

Historia

TAK

 
Rozliczenia CRR

TAK

 
Wymiana walut

TAK

TAK

Przelew

TAK

TAK

Rachunek papierów wartościowych
Saldo

TAK

TAK

Wycena

TAK

TAK

Rentowność

TAK

 
Historia

TAK

 
Zlecenia
GPW, NewConnect, CTO

TAK

TAK

Giełdy zagraniczne

TAK

TAK

Zapisy na rynku pierwotnym

TAK

 
Zlecenia z warunkami dodatkowymi

TAK

TAK

Rentowność dla zleceń sprzedaży

TAK

 
Przegląd zleceń bieżących

TAK

TAK

Przegląd zleceń archiwalnych

TAK

 
Zlecenia z koszyka

TAK

 
Transakcje
Podgląd transakcji bieżących

TAK

TAK

Podgląd ransakcji archiwalnych

TAK

 
Notowania
Z jedną najlepszą ofertą

TAK

TAK

Z pięcioma ofertami

TAK

TAK

Ze wszystkimi ofertami na rynku

TAK

 
Podgląd wykresu

TAK

TAK

Przejście do zlecenia po kliknięciu w ofertę

TAK

TAK

Zamawianie notowań

TAK

 
Informacje
Serwis PAP

TAK

 
Materiały analityczne

TAK

 
Informacje rynkowe

TAK

 
Dane do programu MetaStock

TAK

 
Inne
Składanie dyspozycji dotyczących rachunku

TAK

 
Personalizowanie serwisu

TAK

 
Zamawianie pakietów SMS-ów

TAK

 
Definiowanie alertow i powiadomień SMS

TAK

 
Prezentacja numeru aktywnego rachunku

TAK

TAK

Zmiana aktywnego rachunku w PLN

TAK

TAK

Zmiana aktywnego rachunku walutowego

TAK

TAK

Zmiana kodu dostępu PIN

TAK

TAK

Odblokowanie przy użyciu NIK i PUK

TAK

TAK

Podgląd rachunku sponsora

TAK

 
Podgląd listy kredytów

TAK

 
 
Przewodnik po serwisie Inwestor mobile

Zrzuty ekranowe w przewodniku wykonano na urządzeniu z ekranem o rozdzielczości 240x320 (QVGA), w przeglądarce Internet Explorer, w której wybrano następujące ustawienia:

 • Menu – View – Text Size – Smallest,
 • Menu – View – Fit To Screen,
 • Menu – View – Full Screen (zaznaczone),
 • Menu – View – Show Pictures (zaznaczone).

 

Logowanie

W celu zalogowania do serwisu Inwestor mobile należy wpisać w pasku adresu przeglądarki internetowej www.inwestoronline.pl/mobile
W kroku pierwszym w polu NIK należy wpisać Numer Identyfikacyjny Klienta, w kroku drugim w polu PIN – kod dostępu PIN. Klienci, którzy korzystają z logowania z tokenem dodatkowo w polu TOKEN wpisują cyfry wygenerowane przez urządzenie.

  

Po kliknięciu w ikonę Klientom, którzy posiadają więcej niż jeden rachunek i jednocześnie w serwisie Inwestor online nie zdefiniowali logowania na rachunek domyślny, prezentowany jest ekran wyboru rachunku, na którym będą działać. Litery w nawiasach za numerem rachunku oznaczają:

 • W – zalogowany użytkownik jest właścicielem rachunku,
 • P – zalogowany użytkownik jest pełnomocnikiem na rachunku.

 

Menu główne

Po zalogowaniu, oraz ewentualnym wyborze rachunku, prezentowane jest menu główne aplikacji. W nagłówku strony oprócz danych użytkownika i rachunku, na którym działa dostępna jest ikona wylogowania z serwisu .
W części głównej ekranu dostępne są wszystkie opcje serwisu po wybraniu której użytkownik przechodzi do wybranej opcji.

 

 

 

Saldo

W opcji Saldo dostępne są informacje dotyczące:

 • salda środków pieniężnych,
 • wartości środków zablokowanych pod zlecenia na rynku wtórnym i pierwotnym,
 • Klienci inwestujący na rynku terminowym mają dostęp do informacji o środkach stanowiących depozyt zabezpieczający,
 • a Klienci korzystający z kredytu na zakup papierów wartościowych – o informacji o wartości wymaganego oraz posiadanego zabezpieczenia.

 

Dostępne ikony w stopce:

 

przejście do opcji przeglądu należności i zobowiązań
przejście do menu głównego

 

 

Ekran Należności i zobowiązań prezentuje:

 • zobowiązania z tytułu zawartych zleceń kupna,
 • należności wynikające ze zrealizowanych zleceń sprzedaży oraz
 • saldo dzienne dla danego oraz najbliższych trzech dni sesyjnych,
 • dla inwestorów korzystających z limitu należności uwzględniona jest ponadto informacja o wysokości środków jakimi musi uznać rachunek w danym dniu sesyjnym w celu rozliczenia zawartych wcześniej transakcji kupna.

 

Dostępne ikony w stopce:

 

powrót do opcji Saldo
przejście do menu głównego

 

 

Saldo PW

W opcji Saldo PW prezentowane są informacje o:

 • posiadanych przez Klienta walorach oraz
 • łączna wycena walorów w złotych, dokonywana na podstawie kursów zamknięcia poprzedniej sesji giełdowej (nie obejmuje instrumentów pochodnych).

Format nazwy dla akcji długa/krótka zależy od ustawienia w serwisie Inwestor online, opcja Twój profil – Inne.

 

 

Dostępne ikony w stopce:

 

przejście do menu głównego

 

 

 

Przelew

Klient ma możliwość wykonywania przelewów na maksymalnie sześć zdefiniowanych wcześniej rachunków. Przelewy w złotych dokonywane są do instytucji finansowych w kraju, a przelewy w walutach obcych na rachunki w DM BZ WBK oraz BZ WBK S.A. W celu wykonania przelewu należy:

 • wybrać rachunek, na który przelew ma zostać wykonany,
 • wprowadzić kwotę przelewu,
 • zmienić lub pozostawić domyślną nazwę tytułu przelewu.

Właściwym znakiem oddzielającym jedności od części dziesiętnych jest kropka lub przecinek.

 

 

 

Dostępne ikony w stopce:

 

potwierdzenie wprowadzonych danych
przejście do menu głównego

 

 

Po wprowadzeniu kwoty przelewu, tytułu operacji i zaakceptowaniu przyciskiem prezentowany jest ekran pośredni. Na ekranie pośrednim prezentowane są parametry dyspozycji przelewu.

 

 

Dostępne ikony w stopce:

 

powrót do wprowadzania danych dyspozycji przelewu
potwierdzenie wprowadzonych danych
przejście do menu głównego

 

 

 

Po przyjęciu przez aplikację dyspozycji przelewu prezentowany jest ekran z podpisem identyfikującym dyspozycję.

 

 

 

Dostępne ikony w stopce:

 

przejście do menu głównego

 

 

 

Nowe zlecenie

Zlecenie wprowadzane jest do systemu informatycznego Domu Maklerskiego w opcji Nowe Zlecenie. Wybór waloru następuje w dwóch krokach:

 • z pola Wybierz grupę należy wybrać giełdę/rynek, na który zlecenie jest kierowane, a następnie
 • w polu Wybierz walor wprowadzić nazwę waloru lub jej część i zatwierdzić znajdującą się obok ikoną .

Jeżeli wprowadzono jedynie część nazwy w polu Nazwa waloru dostępne będą wszystkie walory odpowiadające wprowadzonym znakom.

 

Jeżeli w serwisie Inwestor online, opcja Twój profil – Moje papiery zdefiniowane zostały tzw. Moje papiery to będą one dostępne domyślnie w polu Nazwa waloru znacznie skracając proces złożenia zlecenia.

 

Jeżeli składane zlecenie nie zawiera warunków dodatkowych należy następnie wprowadzić:

 • liczbę walorów będących przedmiotem zlecenia lub wartości środków, za jaką chcemy walory nabyć lub sprzedać oraz
 • wprowadzić limit ceny.

Właściwym znakiem oddzielającym jedności od części dziesiętnych jest kropka lub przecinek.

Zlecenie akceptujemy ikoną .

 

Format nazwy dla akcji długa/krótka zależy od ustawienia w serwisie Inwestor online, opcja Twój profil – Inne.

 

 

Dostępne ikony w stopce:

 

przejście do warunków dodatkowych zlecenia
potwierdzenie wprowadzonych danych
przejście do menu głównego

 

 

Jeżeli zlecenie ma zawierać warunki dodatkowe to po wprowadzeniu powyższych danych należy kliknąć w ikonę .

 

Ekran warunków dodatkowych umożliwia m.in. wprowadzenie zlecenia:

 • bez limitu ceny (PKC, PCR, PCRO),
 • z limitem aktywacji,
 • z wykorzystaniem limitu należności,
 • z warunkiem wykonaj i anuluj albo wykonaj lub anuluj,
 • z wielkością ujawnioną lub minimalną,
 • z pierwszym dniem realizacji innym niż bieżąca lub najbliższa sesja,
 • z datą ważności zlecenia inną niż bieżąca lub najbliższa sesja.

Po wprowadzeniu wszystkich wybranych warunków dodatkowych zlecenie jest przekazywane do realizacji za pomocą ikony .

 

 

 

 

Jeżeli w serwisie Inwestor online, opcja Twój profil – Inne nie wybrano opcji szybkiego składania zleceń prezentowany jest ekran pośredni. Na ekranie pośrednim prezentowane są parametry zlecenia. Jeżeli w serwisie Inwestor online, opcja Twój profil - Inne wybrano opcję szybkiego składania zleceń powyższy ekran pośredni nie jest prezentowany, a zlecenie zostaje od razu przekazane do realizacji.

 

 

Dostępne ikony w stopce:

 

powrót do wprowadzania danych dyspozycji kupna lub sprzedaży
potwierdzenie wprowadzonych danych
przejście do menu głównego

 

 

Po przyjęciu przez aplikację dyspozycji kupna lub sprzedaży prezentowany jest ekran z podpisem identyfikującym dyspozycję.

 

 

 

Dostępne ikony w stopce:

 

przejście do menu głównego

 

 

Bieżąca sesja

 

Przegląd zleceń oczekujących na realizację lub zrealizowanych na bieżącej sesji dostępny jest w opcji Bieżąca sesja.
Zlecenia oczekujące na realizację prezentowane są przemiennie na białym i szarym tle, a zlecenia wykonane w całości, anulowane lub takie, których termin wykonania upłynął – przemiennie na jaśniejszym i ciemniejszym tle w kolorze żółtym.

 

Format nazwy dla akcji długa/krótka zależy od ustawienia w serwisie Inwestor online, opcja Twój profil – Inne.

 

Dla każdego zlecenia dostępne są następujące informacje:

 • numer,
 • nazwa waloru,
 • strona operacji kupno/sprzedaż,
 • ilość walorów w zleceniu,
 • ilość walorów zrealizowanych w transakcjach na podstawie przekazanego zlecenia,
 • limit ceny w zleceniu.

Dostępne ikony dla każdego zlecenia:

 

anulowanie zlecenia (tylko dla zleceń nie wykonanych w całości)
modyfikowanie zlecenia (tylko dla zleceń nie wykonanych w całości)
podgląd szczegółów zlecenia

 

 

 

Dostępne ikony w stopce:

 

przejście do menu głównego

 

 

Ekran podglądu zlecenia informuje o parametrach zlecenia, a w przypadku jego realizacji również o średniej ważonej cenie po jakiej zlecenie zostało zrealizowane.

 

 

Dostępne ikony w stopce:

 

powrót do opcji Bieżąca sesja
przejście do menu głównego

 

 

Dla zleceń, które nie zostały jeszcze w całości zrealizowane dostępne są ponadto funkcje modyfikacji i anulowania zlecenia.
Modyfikowanie zlecenia możliwe jest po wybraniu ikony . Modyfikowanie zlecenia odbywa się w podobny sposób jak składanie zlecenia.

 

 

Dostępne ikony w stopce:

 

potwierdzenie wprowadzonych danych
powrót do opcji Bieżąca sesja
przejście do menu głównego

 

 

 

Jeżeli w serwisie Inwestor online, opcja Twój profil – Inne nie wybrano opcji szybkiego składania zleceń prezentowany jest ekran pośredni. Na ekranie pośrednim prezentowane są parametry modyfikowanego zlecenia. Jeżeli w serwisie Inwestor online, opcja Twój profil - Inne wybrano opcję szybkiego składania zleceń powyższy ekran pośredni nie jest prezentowany, a modyfikacja zlecenia zostaje od razu przekazana do realizacji.

 

 

Dostępne ikony w stopce:

 

powrót do wprowadzania danych modyfikowanej dyspozycji kupna lub sprzedaży
potwierdzenie wprowadzonych danych
powrót do opcji Bieżąca sesja
przejście do menu głównego

 

 

Po przyjęciu przez aplikację dyspozycji modyfikacji prezentowany jest ekran z podpisem identyfikującym dyspozycję.

 

 

Dostępne ikony w stopce:

 

powrót do opcji Bieżąca sesja
przejście do menu głównego

 

 

Anulowanie zlecenia możliwe jest po wybraniu ikony z poziomu ekranu Bieżąca sesja. Jeżeli w serwisie Inwestor online, opcja Twój profil – Inne nie wybrano opcji szybkiego składania zleceń prezentowany jest ekran pośredni. Na ekranie pośrednim prezentowane są parametry zlecenia do anulowania. Jeżeli w serwisie Inwestor online, opcja Twój profil - Inne wybrano opcję szybkiego składania zleceń powyższy ekran pośredni nie jest prezentowany, a anulata zlecenia zostaje od razu przekazana do realizacji.

 

 

Dostępne ikony w stopce:

 

powrót do opcji Bieżąca sesja
potwierdzenie wprowadzonych danych
przejście do menu głównego

 

 

Po przyjęciu przez aplikację dyspozycji anulowania prezentowany jest ekran z datą oraz czasem anulowania zlecenia.

 

 

Dostępne ikony w stopce:

 

przejście do menu głównego

 

Notowania

Serwis mobilny udostępnia przegląd notowań walorów notowanych na GPW oraz NewConnect w czasie rzeczywistym. Dane nie są odświeżane automatycznie, możliwe jest jednak odświeżenie prezentowanych na ekranie danych. Na jednym ekranie prezentowanych jest do pięciu walorów, dostęp do pozostałych możliwy jest poprzez wybór numeru "zakładki".

 

Dla każdego waloru prezentowane są następujące informacje:

 • nazwa waloru,
 • kurs ostatniej transakcji,
 • zmiana procentowa kursu ostatniej transakcji w stosunku do kursu zamknięcia poprzedniej sesji (kolorem zielonym przy wzroście, czerwonym przy spadku),
 • skumulowany wolumen obrotu na bieżącej sesji,
 • liczba walorów po stronie kupna,
 • najlepszy limit kupna,
 • najlepszy limit sprzedaży,
 • liczbę walorów po stronie sprzedaży.

Format nazwy dla akcji długa/krótka zależy od ustawienia w serwisie Inwestor online, opcja Twój profil – Inne.

 

Domyślnie prezentowane są walory zdefiniowane przez Klienta w serwisie Inwestor online, opcja Twój profil – Moje papiery. Dostęp do innych walorów możliwy jest po wybraniu ikony .

 

 

Dostępne ikony w stopce:

 

przejście do wyszukania waloru
odświeżenie prezentowanych danych
przejście do menu głównego

 

 

 

Ekran wyszukiwania waloru umożliwia wprowadzenie dowolnego waloru. W polu Wybierz walor należy wprowadzić nazwę waloru i zaakceptować ikoną . Jeżeli w polu Wybierz walor wprowadzono jedynie część nazwy w polu Nazwa waloru dostępne będą wszystkie walory odpowiadające wprowadzonym znakom. Po wybraniu waloru z listy prezentowany jest ekran szczegółów dla wybranego waloru.

 

 

Dostępne ikony w stopce:

 

powrót do opcji Notowania
potwierdzenie wprowadzonych danych
przejście do menu głównego

 

 

 

Kliknięcie w kurs kupna lub sprzedaży z poziomu ekranu podstawowego opcji Notowania przenosi do ekranu składania zlecenia znacznie przyśpieszając proces przekazania zlecenia na giełdę. Z kolei kliknięcie w liczbę walorów po stronie kupna lub sprzedaży przenosi do ekranu prezentacji trzech lub pięciu najlepszych ofert.

 

 

Dostępne ikony w stopce:

 

powrót do opcji Notowania
odświeżenie prezentowanych danych
przejście do menu głównego

 

 

Kliknięcie w nazwę waloru z poziomu ekranu podstawowego opcji Notowania prezentuje ekran ze szczegółowymi danymi dla danego waloru.

 

 

Dostępne ikony w stopce:

 

odświeżenie prezentowanych danych
przejście do prezentacji wykresu danego waloru
powrót do opcji Notowania
przejście do menu głównego

 

 

Z poziomu tego ekranu, po wybraniu ikony możliwy jest podgląd wykresu typu intraday dla danego waloru.

 

 

Dostępne ikony w stopce:

 

odświeżenie prezentowanych danych
powrót do ekranu szczegółów waloru
powrót do opcji Notowania
przejście do menu głównego

 

 

 

Wymiana walut

 

Przed rozpoczęciem inwestowania na giełdach zagranicznych koniecznie jest wykonanie operacji wymiany złotych na waluty obce. W opcji Wymiana walut należy wybrać walutę docelową (w nawiasie podany jest aktualny kurs waluty w Banku Zachodnim WBK S.A. po jakim wymiana zostanie zrealizowana) oraz wartość wymienianych złotych lub wartość waluty obcej jaką chcemy uzyskać w wyniku wymiany.

 

Właściwym znakiem oddzielającym jedności od części dziesiętnych jest kropka lub przecinek.

 

 

Dostępne ikony w stopce:

 

potwierdzenie wprowadzonych danych
przejście do menu głównego

 

 

Po zaakceptowaniu ikoną wyświetlany jest ekran pośredni. Na ekranie pośrednim prezentowane są parametry dyspozycji wymiany walut.

 

 

Dostępne ikony w stopce:

 

powrót do wprowadzania danych wymiany
potwierdzenie wprowadzonych danych
przejście do menu głównego

 

 

Po przyjęciu przez aplikację dyspozycji wymiany prezentowany jest ekran z komunikatem o wykonaniu dyspozycji.

 

 

Dostępne ikony w stopce:

 

przejście do menu głównego

 

 

Zmiana rachunku/waluty

 

Po wykonaniu wymiany walut w celu sprawdzenia salda i złożenia zlecenia na giełdzie zagranicznej należy zmienić walutę rachunku w opcji Zmiana rachunku/waluty.

 

 

Dostępne ikony w stopce:

 

potwierdzenie wprowadzonych danych
przejście do menu głównego

 

 

Po zmianie rachunku prezentowany jest odpowiedni komunikat.

 

 

Dostępne ikony w stopce:

 

przejście do menu głównego

 

 

Teraz po wybraniu opcji Saldo prezentowane będą środki w wybranej wcześniej walucie.

 

 

Dostępne ikony w stopce:

 

przejście do opcji przeglądu należności i zobowiązań (w wybranej walucie)
przejście do menu głównego

 

 

W opcji Zmiana rachunku/waluty Klient dokonuje również zmiany aktywnego rachunku, jeśli posiada więcej niż jeden.

 

Zmiana PIN

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa serwisu w określonych odstępach czasu użytkownicy proszeni są o dokonanie zmiany kodu PIN. Operację tę wykonuje się w opcji Zmiana PIN wprowadzając w polach:

 • Podaj stary – dotychczasowy kod PIN,
 • Podaj nowy – definiowany przez użytkownika nowy kod PIN,
 • Potwierdź nowy – powtórzenie definiowanego przez użytkownika kodu PIN.

Należy pamiętać, że kod dostępu PIN jest wspólny dla serwisów Inwestor online oraz Inwestor mobile.

 

 

Dostępne ikony w stopce:

 

potwierdzenie wprowadzonych danych
przejście do menu głównego

 

 

Wylogowanie

Opuszczenie aplikacji możliwe jest z poziomu menu głównego, który wywoływany jest z każdego ekranu ikoną , po wybraniu ikony .
Po wylogowaniu prezentowany jest ekran z komunikatem o prawidłowym wylogowaniu oraz możliwością ponownego zalogowania za pomocą ikony .

 

 

 
Pliki cookie

2017 © Bank Zachodni WBK S.A.

Dom Maklerski BZ WBK jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 992.345.340 zł.
Dom Maklerski BZ WBK oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.

Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Reklamacje

Sekretariat

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex