Bezpieczeństwo

Dzięki serwisowi Inwestor online dostępnemu przez Internet można inwestować swoje środki nie tylko szybko, tanio i wygodnie, ale przede wszystkim bezpiecznie.

Za bezpieczne korzystanie z serwisu odpowiedzialni są wspólnie Dom Maklerski BZ WBK oraz użytkownik usług.

Bezpieczeństwo usług

Bezpieczeństwo serwisu Inwestor online zapewniają:

 • Numer Identyfikacyjny Klienta, czyli NIK
 • Kod dostępu PIN
 • Uwierzytelnianie tożsamości użytkownika
 • Token
 • Szyfrowanie
 • Blokada dostępu do usług
 • Wygasanie sesji
 • Wygasanie sesji
 • Rejestracja aktywności
 • Rejestracja rozmów telefonicznych
 • Procedury wewnętrzne

 

Informacja o zagrożeniach:

Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Inwestor online wiąże się z niżej wskazanymi szczególnymi zagrożeniami:

 • Możliwość uzyskania przez osoby trzecie nieautoryzowanego dostępu do rachunku klienta pomimo dochowania przez Dom Maklerski BZ WBK należytej staranności w zabezpieczeniu serwisu.
 • Instalowanie oprogramowania uruchamianego w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Dom Maklerski BZ WBK, które pomimo dochowania należytej staranności w wyborze dostawcy, będącego podmiotem niezależnym od Domu Maklerskiego BZ WBK, może funkcjonować niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.

 

NIK, PIN, PUK

NIK (Numer Identyfikacyjny Klienta) - jest to unikalny numer, który otrzymuje każdy użytkownik serwisu Inwestor online. Składa się on z ośmiu cyfr i razem z kodem PIN służy do identyfikacji w procesie logowania. Numeru NIK nie należy udostępniać innym osobom, za wyjątkiem uprawnionych pracowników Domu Maklerskiego BZ WBK

PIN - wygenerowany przez Dom Maklerski, znany tylko klientowi kod zapewniający wyłączność dostępu do serwisu Inwestor online. Kod PIN przekazywany jest w specjalnie zabezpieczonej kopercie lub komunikatem SMS. System wymusza zmianę kodu PIN co 360 dni (w serwisie Inwestor online w opcji "Ustawienia", "Zmiana PIN" dostępna jest informacja o dacie zmiany oraz ilości dni pozostałych do tego dnia).

PUK - dwunastocyfrowy numer umożliwiający odblokowanie dostępu do konta oraz wygenerowanie nowego kodu PIN przesyłanego komunikatem SMS na zaufany telefon komórkowy klienta.

 

Token

Token jest niewielkim urządzeniem szyfrującym. Jego zadaniem jest generowanie jednorazowych i unikalnych kodów, służących do potwierdzania procesu logowania do serwisów Inwestor online oraz Inwestor mobile. W związku z tym, iż uruchomienie tokena wymaga wprowadzenia na jego klawiaturze specjalnego, pięciocyfrowego kodu PIN, dostęp do konta użytkownika podlega podwójnej ochronie. Trzykrotne wprowadzenie błędnego kodu PIN przy uruchamianiu tokena spowoduje jego zablokowanie. Aby go odblokować, należy od godz. 23.00 w niedzielę do godz. 23.00 w piątek o dowolnej porze zadzwonić do Contact Center pod numer 801 36 46 36 lub 61 856 4444 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora). Użytkownicy, którzy korzystają z konta w Banku Zachodnim WBK, mogą przy pomocy tego samego tokena korzystać z elektronicznego dostępu do usług bankowych.

Uwaga: Dom Maklerski BZ WBK od 1 kwietnia 2011 r. nie udostępnia nowych tokenów.
Logowanie do serwisu z wykorzystaniem tokena będzie nadal możliwe tylko dla użytkowników, którzy wybrali taki sposób logowania przed dniem 1 kwietnia 2011 r.

 

Telefon zaufany

Numer telefonu komórkowego zdefiniowany przez klienta w serwisie Inwestor online oraz potwierdzony kodem aktywacyjnym (ośmiocyfrowy numer generowany z poziomu serwisu Inwestor online). Potwierdzenie może zostać wykonane wyłącznie przez klienta po zalogowaniu do serwisu Inwestor online, w opcji "Ustawienia" – "Telefon/E-mail".
Po wykonaniu procesu aktywacji telefonu użytkownik serwisu może otrzymać nowy kod PIN poprzez SMS na telefon zaufany.

 

Szyfrowanie

Szyfrowanie dotyczy zarówno transmisji danych, jak i ich archiwizacji. W ramach serwisu Inwestor online włączone jest szyfrowanie protokołem TLS o długości kluczów: asymetrycznego 2048 bitów i symetrycznego 256 bitów (AES 256 bitów), z zastosowaniem certyfikatu zweryfikowanego przez zaufany urząd certyfikacji Entrust Certification Authority - L1M. W czasie jego używania adres wyświetlany przez przeglądarkę, standardowo zaczynający się od liter http://, powinien zaczynać się od https://, dodatkowo w najnowszych przeglądarkach pasek adresu tak zweryfikowanej witryny jest podświetlony kolorem zielonym. Pasek adresu zawiera też nazwę instytucji, dla której wydany został certyfikat. Certyfikat można łatwo sprawdzić również klikając dwukrotnie na symbol kłódki widoczny w prawym dolnym rogu ekranu lub klikając w tzw. przycisk tożsamości, a następnie odczytując informacje w zakładce "Ogólne" i "Szczegóły". Należy zwrócić uwagę, czy certyfikat został wystawiony dla Banku Zachodniego WBK i domeny www.inwestoronline.pl oraz na datę jego ważności.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników rekomendujemy używanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych, ponieważ oferują one najwyższy możliwy poziom zabezpieczeń (przeglądarki stosujące przynajmniej 128-bitowe klucze szyfrujące).

 

Blokada dostępu do usług

System posiada dodatkowe zabezpieczenie w postaci automatycznej blokady usługi. Polega ona na automatycznym wylogowaniu użytkownika w przypadku braku jego aktywności w systemie przez okres 45 minut.

 

Rejestracja aktywności

System automatycznie rejestruje wszelkie czynności użytkownika w czasie sesji internetowej (np. próby logowania, odczyt historii rachunku, składanie zleceń itd.) oraz inne informacje, takie jak certyfikat, czy adres IP.

 

Rejestracja rozmów telefonicznych

Wszystkie połączenia z Contact Center są rejestrowane. Zapisy rozmów mogą być wykorzystane jako ewentualny dowód zlecenia danej dyspozycji.

 

Procedury wewnętrzne

W Domu Maklerskim BZ WBK obowiązują rygorystyczne procedury operacyjne mające na celu ochronę danych osobowych i finansowych. Procedury te obejmują także reguły postępowania w sytuacjach awaryjnych.

Przeglądarka internetowa – ogólne informacje o konfiguracji

Do korzystania z serwisu Inwestor online niezbędny jest komputer (lub inne urządzenie) z dostępem do Internetu oraz przeglądarka internetowa. Wskazane jest, aby system był zaktualizowany wraz z włączonym, aktualnym programem antywirusowym/antyspyware i zaporą (nowe systemy operacyjne domyślnie mają dostępną funkcję zapory internetowej). Wszystkie krytyczne aktualizacje systemu operacyjnego Windows można zainstalować z usługi Windows Update, którą można odnaleźć w Panelu sterowania.

Poleca się odinstalować zbędne oprogramowanie, w tym nieużywane dodatki do przeglądarek, oraz odradza się instalowanie programów z plików instalacyjnych pobranych z innych niż legalne i oficjalne źródła. Wskazane, aby logować się do systemu transakcyjnego tylko z własnego komputera, którego stan oprogramowania jest należyty, utrzymany przez dobre praktyki postępowania.
Uwaga: serwis Inwestor online wymaga instalacji dodatków do przeglądarki w celu pełnej funkcjonalności. Jest to w szczególności: oprogramowanie NOL3 (producent: Comarch) oraz dodatek NOL WebStreaming Communicator (producent: Comarch). Przy pierwszym uruchomieniu tych dodatków jest konieczność wyrażenia zgody na włączenie dodatku. W razie wątpliwości polecana jest instrukcja instalacji NOL3 oraz pomoc znajdująca się na stronach serwisu transakcyjnego.

Przeglądarki internetowe przechowują w pamięci historię ostatnio przeglądanych stron, nawet jeśli były to strony zaszyfrowane i nastąpiło prawidłowe wylogowanie z serwisu Inwestor online. Aby zachować podstawową poufność danych, należy pamiętać o każdorazowym zamknięciu okna przeglądarki po zakończeniu pracy. Zalecane jest korzystanie z tzw. trybu prywatnego (nazywanego również jako: tryb Incognito, przeglądanie InPrivate, prywatna karta lub prywatne okno), który jest wspierany przez najnowsze wersje przeglądarek. Gdy używa się trybu prywatnego, to nie są zapisywane odwiedzone strony w lokalnej historii przeglądarki. Jeśli nie używano trybu prywatnego, to można wyczyścić zapisaną historię przeglądania i pliki tymczasowe przy pomocy podstawowej funkcji przeglądarki, która usuwa tę historię. Dodatki przeglądarki (np. Flash Player, oprogramowanie NOL3) mają oddzielną pamięć lokalną. Wyczyszczenie historii i plików konfiguracji dodatków jest zazwyczaj oddzielnie - poza menu przeglądarki internetowej.

Najnowsze wersje przeglądarek mają możliwość odfiltrowania odwiedzanych adresów internetowych. Aby zmniejszyć ryzyko wczytania nieodpowiedniej witryny wyłudzającej dane osobowe, poleca się włączyć ochronę. Funkcjonalność ta powiązana jest z bazą producenta przeglądarki, która zawiera listę adresów odnotowanych jako zagrożenie. W przeglądarkach Microsoft omawiana funkcjonalność to Filtr SmartScreen, w przeglądarce Mozilla Firefox można włączyć ją opcją Blokuj witryny zgłoszone jako stwarzające zagrożenie lub jako próby oszustwa internetowego. W Google Chrome to funkcja Włącz ochronę przed wyłudzaniem danych (phishingiem) i złośliwym oprogramowaniem.

Jednocześnie informujemy, że w celu zachowania najwyższego bezpieczeństwa i prywatności, należy stosować przeglądarki obsługujące regularną aktualizację. Rekomendujemy używanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych, ponieważ oferują one najwyższy możliwy poziom zabezpieczeń i szyfrowanie (używające 256-bitowych kluczy). Nie należy korzystać z przeglądarek w wersji beta. Przeglądarka powinna być skonfigurowana w sposób zapewniający poprawne działanie serwisu Inwestor online, tzn. mieć uruchomioną i wspomagać obsługę:

- protokołu TLS 1.0,(włączenie TLS można wykonać w Windows: Panel sterowania / Opcje internetowe / Zaawansowane / Przywróć ustawienia zaawansowane),
- Java Script,
- cookies (wyłączenie obsługi tych plików uniemożliwia zalogowanie się do serwisu Inwestor online/mobile).

Jeśli logowanie do systemu komputera nie jest zabezpieczone hasłem, dobrą praktyką jest to, że konfiguracja przeglądarki powinna uniemożliwiać przechowywanie niezaszyfrowanych stron na dysku, haseł i danych podawanych we formularzach.

Poniżej opisano przykładową konfigurację przeglądarek:
• Microsoft Internet Explorer 8 i nowsze
• Mozilla Firefox (najnowsza oficjalna wersja)
• Google Chrome (najnowsza oficjalna wersja)
Uwaga: poniżej w nawiasach podano odpowiedniki angielskie opisywanych opcji przeglądarek.

Microsoft Internet Explorer 8 (Windows XP, Vista)

Przykładowa konfiguracja przeglądarki internetowej Internet Explorer 8.0

Aby w pełni korzystać z serwisu Inwestor online przy pomocy przeglądarki Internet Explorer 8.0, zalecane są ustawienia domyślne - rekomendowane przez producenta tej przeglądarki. W Internet Explorer 8.0 można w szybki sposób przywrócić te ustawienia poprzez kliknięcie w przycisk "Resetuj", który dostępny jest w: "Narzędzia" > "Opcje internetowe" > "Zaawansowane" > "Resetuj" ("Tools" > "Internet Properties" > "Advanced" > "Reset").

W przypadku logowania do serwisu Inwestor online z komputera, do którego mogą mieć dostęp inne osoby (np. logując się z komputera znajomego), zalecane jest włączenie trybu pracy przeglądarki: "Przeglądanie InPrivate" ("InPrivate Browsing"). "Przeglądanie InPrivate" dostępne jest w Internet Explorer 8.0 w menu pod przyciskiem "Bezpieczeństwo" ("Safety") - prawy, górny róg przeglądarki. Skrót klawiszowy: [Ctrl+Shift+P]. Dzięki włączeniu trybu "InPrivate" informacje związane z przeglądanymi stronami www w komputerze nie są zachowywane, co utrudnia ewentualne przechwycenie prywatnych danych użytkownika przez inne osoby. Włączenie "przeglądania InPrivate" otwiera okno przeglądarki z jedną zakładką. Obok paska adresu jest komunikat o włączeniu przeglądania prywatnie. Zakończenie trybu "przeglądania InPrivate" następuje w chwili zamknięcia okna przeglądarki.

Aby włączyć SmartScreen, kliknij przycisk Bezpieczeństwo, wskaż opcję Filtr SmartScreen, a następnie kliknij opcję Włącz filtr SmartScreen. W oknie dialogowym Filtr SmartScreen firmy Microsoft po wyborze Włącz filtr SmartScreen, kliknij przycisk OK.

Aby usunąć dane odwiedzonych stron internetowych, należy wybrać przycisk "Bezpieczeństwo" > "Usuń historię przeglądania" ("Security" > "Delete Browsing History"). Przy usuwaniu historii należy ustawić bez zaznaczenia opcję: "Zachowaj dane ulubionych witryn sieci Web" ("Preserve Favorites website data"), gdy adres www.inwestoronline.pl jest w Ulubionych. Zalecane jest zaznaczenie do usunięcia wszystkich opcji: "Tymczasowe pliki internetowe", "Pliki cookie", "Historię", "Dane Formularzy", "Hasła" ("Temporary Internet files", "Cookies", "History", "Form data", "Passwords"). Operację usuwania należy potwierdzić przyciskiem "Usuń" ("Delete").

Poniżej proponujemy dodatkowe, niedomyślne ustawienia programu Internet Explorer 8.0, ze względu na bezpieczeństwo i prywatność podczas korzystania z Inwestor online i notowań na bieżąco:

  Uwaga! Omawiane ustawienia można zmieniać w oknie właściwości internetowych po kliknięciu w przycisk "Narzędzia" ("Tools") a następnie po wybraniu: "Opcje internetowe" ("Internet properties").
 • w zakładce "Ogólne" ("General"), można zaznaczyć opcję "Usuń historię przeglądania przy zakończeniu" ("Delete browsing history on exit"), UWAGA: przeglądanie historii nie będzie możliwe po ponownym włączeniu przeglądarki.
 • w zakładce "Zabezpieczenia" ("Security") rekomendujemy dodanie adresu https://www.inwestoronline.pl do strefy Zaufane witryny, klikając w ikonę "Zaufane witryny" ("Trusted sites") a następnie w przycisk "Witryny" - umożliwia to poprawną pracę NOL3 z oprogramowaniem Amibroker (o ile usługa została aktywowana),
 • w zakładce "Prywatność" ("Privacy") warto upewnić się, że poziom ustawień dla strefy internetowej (dotyczy plików cookie) jest "Średni" ("Medium"). W przypadku gdy włączono opcje "Blokowanie wyskakujących okienek", to zalecamy dodać, po kliknięciu przycisku "Ustawienia" ("Settings"), adres www.inwestoronline.pl do "wyjątków",
 • w zakładce "Zaawansowane" ("Advanced") jako konieczne zalecamy ustawienie przeglądarki zgodnie z zaleceniem producenta poprzez kliknięcie w przycisk "Przywróć ustawienia zaawansowane" ("Restore Defaults"), następnie dodatkowo można włączyć opcje zwiększające bezpieczeństwo i prywatność: "Opróżnij folder tymczasowych plików internetowych podczas zamykania przeglądarki" ("Empty Temporary Internet Files forder when browser is closed"), "Ostrzegaj przy zmianie trybu zabezpieczonego na niezabezpieczony" ("Warn if changing between secure and not secure mode"), "Sprawdź, czy certyfikat serwera nie został cofnięty" ("Check, if it has not been withdrawn certificate of server"), "Włącz filtr SmartScreen" ("Enable SmartScreen Filter").

Mozilla Firefox

Przykładowa konfiguracja przeglądarki internetowej Mozilla Firefox

Aby w pełni korzystać z serwisu Inwestor online przy pomocy przeglądarki Mozilla Firefox, zalecamy ustawienia domyślne, które są po nowej instalacji. Reset ustawień można wykonać przyciskiem "Zresetuj program Firefox", na stronie, która pojawi się po wybraniu z menu głównego opcji: "Pomoc" -> "Informacje dla pomocy technicznej" ("Help" -> "Troubleshooting Information"). Menu główne można przywołać naciśnięciem lewego [Alt] na klawiaturze.

W przypadku logowania do serwisu Inwestor online z komputera, do którego mogą mieć dostęp inne osoby, zalecane jest włączenie trybu prywatnego przeglądarki. Opcja ta utrudni ewentualne przechwycenie prywatnych danych użytkownika przez innych. Tryb prywatny włącza się poprzez skrót klawiszowy [Ctrl+Shift+P] lub poprzez kliknięcie opcji Przycisk Firefox > "Nowe okno prywatne" ("New Private Window") lub z menu głównego "Plik" > "Nowe okno prywatne" ("File" > "New Private Window"). Jeśli przeglądarka jest w trybie prywatnym, to w komputerze nie są zachowywane żadne informacje związane z przeglądanymi stronami, a w tytule okna jest komunikat: "Tryb prywatny" ("Private Browsing"). Ponowne użycie skrótu [Ctrl+Shift+P] zakończy tryb prywatny przeglądarki. Niezależnie od używanego trybu, zalecamy zawsze poprawne wylogowanie z serwisu w chwili zakończenia pracy.

Po zakończonej pracy warto usunąć z przeglądarki historię przeglądania. Aby usunąć dane odwiedzonych stron internetowych, należy wybrać przycisk Firefox, strzałkę przy opcji "Historia" ("History"), potem opcję "Wyczyść historię przeglądania..." ("Clear Recent History…"). W menu głównym jest to opcja "Historia" > "Wyczyść historię przeglądania" ("History" > "Clear Recent History…"). Następnie należy wybrać "Okres do wyczyszczenia" ("Time range to clear"): "Wszystko" ("Everything"). Pamiętać należy również o zaznaczeniu w "Szczegółach" ("Details") wszystkich opcji, które chcemy wyczyścić: "Historia przeglądanych stron i pobranych plików" ("Browsing and Download History"), "Dane formularzy i historia wyszukiwania" ("Form & Search History"), "Ciasteczka" ("Cookies"), "Pamięć podręczna" ("Cache"), "Aktywne zalogowania" ("Active Logins"), "Dane witryn trybu off-line", "Ustawienia witryn". Operację usuwania należy potwierdzić przyciskiem "Wyczyść teraz" ("Clear Now").

Poniżej rekomendujemy dodatkowe, niedomyślne ustawienia opcji programu Mozilla Firefox 21. Mają one wpływ na bezpieczeństwo i prywatność podczas korzystania z serwisu Inwestor online za pomocą przeglądarki Mozilla Firefox 21:

  Uwaga. Omawiane ustawienia zmienia się w oknie ustawień internetowych programu Firefox po wybraniu przycisku Firefox > "Opcje" ("Options"). Te samo okno ustawień można przywołać naciskając lewy [Alt], a następnie z menu głównego "Narzędzia" -> "Opcje" ("Tools" -> "Options").
 • w zakładce "Treść" ("Content"), jeśli opcja "Zablokuj wyskakujące okna" ("Block popup windows") jest włączona, zalecamy dodać adres www.inwestoronline.pl do wyjątków po kliknięciu przycisku obok: "Wyjątki" ("Exceptions"),
 • w zakładce "Prywatność" ("Privacy") można wyłączyć zapisywanie historii przeglądania, ustawiając, że Program Firefox: nie będzie pamiętał historii ("Firefox will: Never remember history"). Uwaga: przeglądanie historii nie będzie możliwe po ponownym włączeniu przeglądarki,
 • w zakładce "Bezpieczeństwo" ("Security") warto upewnić się, że są włączone opcje: "Blokuj witryny zgłoszone jako stwarzające zagrożenie" ("Block reported attack sites"), "Blokuj witryny zgłoszone jako próby oszustwa internetowego" ("Block reported web forgeries"),
 • w zakładce "Bezpieczeństwo" ("Security"), jeśli jest włączona opcja "Pamiętaj hasła do witryn" ("Remember passwords for sites"), to warto sprawdzić po kliknięciu w przycisk "Wyjątki" ("Exceptions"), czy adres: www.inwestoronline.pl jest już dodany, a jeśli nie, to w czasie logowania do serwisu Inwestor online i pytania o zapamiętanie hasła należy wybrać opcję: "Nigdy dla tej witryny" ("Never For This Site"). Dodatkowo w omawianej zakładce "Bezpieczeństwo" opcja "Zapamiętane hasła" ("Saved Passwords…") pozwala odczytać już zachowane hasła i zarządzać nimi m.in. usunąć wszystkie ("Remove All").

Google Chrome

Przykładowa konfiguracja przeglądarki internetowej Google Chrome

Serwis Inwestor online działa poprawnie z domyślnymi ustawieniami Google Chrome.

Jeśli korzysta się z komputera, do którego mogą mieć dostęp inne osoby, to poleca się korzystać z okna Incognito. Aby uruchomić ten tryb przeglądarki, klikamy w ikonę Ustawienia Google Chrome i następnie wybieramy "Nowe okno Incognito". Skrót klawiszowy, który również otworzy okno Incognito, to [Ctrl+Shift+N]. Dzięki trybowi prywatnemu historia przeglądania nie jest zachowywana w pamięci przeglądarki.

Aby usunąć historię przeglądania, można skorzystać z menu "Ustawienia Google Chrome" ("Customize and control Google Chrome") pod ikoną w prawym górnym rogu okna tej przeglądarki. Następnie należy wskazać pozycję "Historia" ("History"), na ekranie wybrać klawisz "Wyczyść dane przeglądarki..." ("Clear browsing data…"). W oknie wyskakującym wskazać dla "Wyczyść poniższe elementy za okres:" ("Obliterate the following items from:") opcję "od samego początku" ("the beginning of time"). Następnie zaznaczamy wszystkie potrzebne elementy do usunięcia: "Wyczyść historię przeglądania" ("Clear browsing history"), "Wyczyść historię pobierania" ("Clear download history"), "Opróżnij pamięć podręczną" ("Empty the cache"), "Usuń dane cookie oraz inne dane witryn i wtyczek" ("Delete cookies and other site and plug-in data"), "Wyczyść zapisane hasła" ("Clear saved passwords"), "Wyczyść zapisane dane autouzupełniania" ("Clear saved Autofill form data"). Potwierdzamy przyciskiem "Wyczyść dane przeglądarki" ("Clear browsing data").

  Poniżej wyszczególnione zostały dodatkowe ustawienia, które mogą wpływać na bezpieczeństwo i prywatność, gdy logujemy się za pomocą przeglądarki Google Chrome do serwisu Inwestor online:
 • W "Ustawienia" ("Settings"), następnie po kliknięciu w odnośnik "Pokaż ustawienia zaawansowane..." ("Show advanced settings…") poleca się aktywować opcję "Włącz ochronę przed wyłudzaniem danych (phishingiem) i złośliwym oprogramowaniem" ("Enable phishing and malware protection") oraz "Sprawdź datę ważności certyfikatu serwera" ("Check for server certificate revocation")
 • Nie poleca się aktywować funkcjonalności: "Włącz autouzupełnianie, by wypełniać formularze internetowe jednym kliknięciem" ("Enable Autofill to fill out web forms in a single click.") oraz "Proponuj zapisywanie haseł podawanych w internecie" ("Offer to save passwords I enter on the web.")

Połączenie internetowe

Komputer (lub inne urządzenie), za pomocą którego realizowane jest połączenie, powinien posiadać prawidłowo skonfigurowany dostęp do sieci Internet. W celu uzyskania połączenia należy wprowadzić odpowiednie parametry do aplikacji umożliwiającej to połączenie.

Ze względu na szeroką paletę sposobów połączenia z Internetem (modem, sieć lokalna, telewizja kablowa itd.) niemożliwe jest wskazanie jednej uniwersalnej metody uzyskania bezpiecznego i stabilnego połączenia. Niezbędnych informacji potrzebnych do skonfigurowania połączenia powinien udzielić dostawca usług internetowych lub administrator sieci lokalnej (w przypadku jej wykorzystywania) oraz producent stosowanego oprogramowania.

Poprawnie skonfigurowany dostęp do sieci Internet jest niezbędny do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z usługi Inwestor online.

Przed logowaniem do serwisu Inwestor online zalecamy każdorazową weryfikację czy logowanie następuje z właściwej i bezpiecznej strony.

W tym celu należy zwrócić szczególną uwagę na następujące parametry:

 • w pasku przeglądarki adres powinien zaczynać się od https, czyli adres na pasku powinien być następujący https://www.inwestoronline.pl/cbm/ lub https://www.inwestoronline.pl/mobile,
 • w obrębie okna przeglądarki widoczna powinna być mała kłódka albo przycisk tożsamości witryny oznaczający połączenie szyfrowane,
 • po kliknięciu na kłódkę albo przycisk tożsamości witryny wyświetlona powinna zostać informacja o tym, że certyfikat został wystawiony dla Banku Zachodniego WBK S.A. i domeny www.inwestoronline.pl z ważnością certyfikatu do dnia 27 października 2017 roku.

W przypadku niezgodności którejkolwiek z wyżej wymienionych opcji na stronie logowania należy bezwzględnie zaprzestać logowania (nie wprowadzać NIK-u ani PIN-u) oraz niezwłocznie skontaktować się z Domem Maklerskim BZ WBK za pośrednictwem Contact Center pod numerami telefonów: 801 36 46 36 lub 61 856 44 44 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora), w godzinach pracy.

Jak dbać o bezpieczeństwo?

Zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi zasadami, których przestrzeganie uniemożliwi dostęp do konta użytkownika i danych osobom trzecim.

 

Ochrona NIK i PIN

 • należy zachować poufność kodu PIN oraz numeru NIK. Kodu PIN nie należy przekazywać nawet pracownikom Domu Maklerskiego BZ WBK czy Banku Zachodniego WBK,
 • w razie podejrzenia, że kod PIN został ujawniony lub podpatrzony przez osobę trzecią należy natychmiast zmienić go lub zablokować usługę, kontaktując się z najbliższym Punktem Obsługi Klientów lub dzwoniąc do Contact Center pod numerami telefonów: 801 36 46 36 lub 61 856 44 44 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora), w godzinach pracy,
 • zalecamy, aby nie używać tego samego kodu PIN dla różnych usług (np. hasła do komputera, do konta poczty elektronicznej czy innych usług bankowości elektronicznej itp.),
 • numeru NIK ani kodu PIN nie należy nigdzie zapisywać lub ewentualnie zapisać w taki sposób, aby osoba niepowołana nie mogła tych informacji poprawnie zidentyfikować,
 • kod PIN należy okresowo zmieniać. System wymusza automatyczną zmianę kodu PIN co 360 dni.

 

Logowanie do serwisu Inwestor online

 • logując się należy wykorzystywać przycisk do serwisu „Zaloguj się / Inwestor online” dostępny na stronie portalu internetowego www.dmbzwbk.pl, www.bzwbk.pl lub wpisać właściwy adres w linii adresowej przeglądarki https://www.inwestoronline.pl,
 • nigdy nie należy używać do logowania adresu lub linku przesłanego w wiadomości e-mail przez inną osobę,
 • przed zalogowaniem należy upewnić się, że w polu "Adres" przeglądarki internetowej pierwszą częścią zapisu są litery https, a nie http,
 • należy sprawdzić, czy na ekranie znajduje się symbol kłódki oznaczający sesję szyfrowaną (symbol ten prezentowany jest najczęściej w pasku adresu przeglądarek np.: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera),
 • po odszukaniu symbolu kłódki, należy kliknąć na niego dwa razy, by sprawdzić, czy wyświetlony certyfikat jest ważny i czy został wydany dla Domu Maklerskiego BZ WBK oraz adresu domenowego https://www.inwestoronline.pl,
 • jeśli symbol kłódki jest niewidoczny lub jeśli certyfikat został wystawiony dla innego adresu, nie należy korzystać z żadnych usług, nie należy wprowadzać NIK-u i PIN-u oraz należy niezwłocznie skontaktować się z Domem Maklerskim BZ WBK za pośrednictwem Contact Center.

 

Korzystanie z serwisów Inwestor online, Inwestor mobile

 • zalecamy korzystanie tylko z jednego okna przeglądarki,
 • jeżeli połączenie z serwisem internetowym zostanie zerwane (np. z winy operatora telekomunikacyjnego), po ponownym zalogowaniu do usługi zalecamy sprawdzenie, czy system zapamiętał ostatnie składane zlecenia,
 • po zakończeniu korzystania z serwisu internetowego lub w razie konieczności oddalenia się od komputera bezwzględnie należy zakończyć pracę w serwisie używając opcji "Wyloguj", dostępnej w prawej górnej części serwisu Inwestor online, Inwestor mobile.
Pliki cookie

2015 © Bank Zachodni WBK

Dom Maklerski BZ WBK jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 992.345.340 zł.
Dom Maklerski BZ WBK oferuje rachunki: Standardowy, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Rachunek z Doradztwem, Derywaty (Kontrakty terminowe), Młody Rekin, Day Trading, Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych, Dla członków SII, .
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile, Inwestor online FX (Meta Trader 4), Inwestor online FX (w wersji mobile).

Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Reklamacje

Sekretariat

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex