EMIR - jak sprostać obowiązkom raportowym?

Jeśli zawierasz transakcje w derywatach i jesteś przedsiębiorcą z siedzibą w Unii Europejskiej tzn. jesteś:

 • osobą prawną,
 • jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
 • osobą fizyczną i prowadzisz działalność gospodarczą,

masz obowiązek raportowania transakcji.

Instytucjami uprawnionymi do przyjmowania raportów są certyfikowane, lokalne repozytoria transakcji (TR) rozsiane po Europie. W Polsce certyfikację posiada Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, który uruchomił usługę repozytorium transakcji (KDPW_TR).
W celu umożliwienia centralnego (na poziomie globalnym) nadzorowania wolumenu transakcji na derywatach, każdy podmiot zobligowany do raportowania musi uzyskać obowiązkowy kod LEI (Legal Entity Identifier), który jest unikalnym numerem w globalnym systemie. Numer ten może nadać w Polsce jedynie KDPW. Uzyskanie numeru LEI wiąże się z jednorazową opłatą na rzecz KDPW. Jej wysokość to ok. 500 zł plus VAT. Klient otrzymuje fakturę VAT. Ważność numeru LEI to jeden rok kalendarzowy. Utrzymanie ważności numeru LEI na kolejny rok wiąże się z opłatą w wysokości ok. 360 zł plus VAT.

Aktualne taryfy opłat KDPW dostępne są na stronie KDPW pod adresem: https://lei.kdpw.pl/

DM BZ WBK nie może wystąpić w imieniu klienta o nadanie przedmiotowego kodu. Kliknij aby zapoznać się z INSTRUKCJĄ, która poprowadzi Cię krok po kroku przez procedurę uzyskania kodu LEI.

Obowiązek raportowy może być spełniony na dwa sposoby. Pierwszy polega na tym, że klient samodzielnie raportuje swoje transakcje do repozytorium transakcji (TR). Jednakże należy mieć na uwadze to, iż wiąże się to z koniecznością uzyskania uczestnictwa w TR przez klienta, a w konsekwencji z dodatkowymi opłatami: opłata roczna za uczestnictwo w TR w wysokości 10 000,00 zł. Następnie za każdą transakcję, której przedmiotem jest derywat z rynku regulowanego (ETD), klient będzie musiał zapłacić łącznie 0,10 zł (składają się na to dwie opłaty: 0,05 zł za zgłoszenie transakcji do repozytorium i 0,05 zł za utrzymanie w repozytorium informacji o transakcji).

Drugi sposób, zdecydowanie łatwiejszy i bezpłatny - na chwilę obecną DM BZ WBK nie przenosi na klientów kosztów związanych z raportowaniem, polega na tym, że klient upoważnia DM BZ WBK, aby ten w jego imieniu zlecił zgłaszanie informacji o derywatach zawieranych na rynku regulowanym przez KDPW_CCP do KDPW_TR.
Każdy klient, który zdecyduje się na drugi wariant, powinien wypełnić „Dyspozycję powierzenia obowiązku raportowania kontraktów pochodnych”. Dyspozycja dostępna jest po zalogowaniu w serwisie Inwestor online. Należy pamiętać, że w serwisie Inwestor online lub telefonicznie (pod numerami 801 36 46 36, 61 286 98 57, 61 286 98 59 - w dni robocze, w godzinach 9:00 - 17:00, opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora) można złożyć dyspozycję, jeśli dany podmiot posiada jednoosobową reprezentację, w przeciwnym wypadku dyspozycję można złożyć tylko osobiście w jednej z naszych placówek. W dyspozycji wymagane jest podanie kodu LEI, tak więc w pierwszej kolejności należy uzyskać numer LEI.
 

EMIR - informacje wstępne

EMIR (ang. European Market Infrastructure Regulation) to Rozporządzenie uchwalone przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji, które wraz z rozporządzeniami wykonawczymi i delegowanymi uchwalonymi przez Komisję Europejską nakłada określone obowiązki na przedsiębiorstwa finansowe i niefinansowe (kontrahentów) z siedzibą w UE, które zawarły kontrakt pochodny poza rynkiem regulowanym. Rozporządzenie ma zastosowanie także pośrednio do podmiotów spoza UE, zawierających kontrakty pochodne z podmiotami z UE.

Rozporządzenie weszło w życie w dniu 16 sierpnia 2012 r. Rozporządzenie, jako akt bezpośredniego stosowania, co do zasady nie wymaga transpozycji przepisów do prawa krajowego.

Kategoryzacja uczestników rynku

Wprowadzony został podział uczestników rynku zgodnie z poniższymi kategoriami, w których zróżnicowano wymogi dla poszczególnych podmiotów:

 • Kontrahenci finansowi (kontrahenci FC) - przedsiębiorstwa inwestycyjne, instytucje kredytowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, UCITS i ich spółki zarządzające, instytucje pracowniczych programów emerytalnych oraz alternatywne fundusze inwestycyjne zarządzane przez zarządców alternatywnych funduszy inwestycyjnych – w każdym przypadku, gdy udzielono im zezwolenia zgodnie z właściwą dyrektywą
 • Kontrahenci niefinansowi (kontrahenci NFC) - przedsiębiorstwo mające siedzibę w Unii nie będące Kontrahentem finansowym (FC) ani CCP,
 • Kontrahenci niefinansowi plus (kontrahenci NFC+) – Kontrahenci NFC, których średnia pozycja w transakcjach lub kontraktach pochodnych w ciągu 30 dni roboczych przekracza odpowiedni poziom progowy:

KLASA AKTYWÓW

WARTOŚĆ PROGOWA

Kredytowe instrumenty pochodne

1 mld EUR

Akcyjne instrumenty pochodne

1 mld EUR

Instrumenty pochodne stopy procentowej

3 mld EUR

Walutowe instrumenty pochodne

3 mld EUR

Towarowe kontrakty pochodne i inne niż powyższe kontrakty pochodne

3 mld EURNFC+ zobowiązani są spełniać dodatkowe wymogi wynikające z EMIR, w tym zobowiązani są do rozliczania kontraktów OTC przez kontrahenta centralnego.
 

Obowiązki dla podmiotów wynikające z EMIR

1. Obowiązek ewidencjonowania i raportowania transakcji do repozytoriów transakcji

Kontrahenci mają obowiązek ewidencjonowania zawartych przez siebie kontraktów pochodnych oraz wszelkich zmian przez co najmniej pięć lat od daty rozwiązania kontraktu. Ponadto zobowiązani są do przekazywania szczegółowych informacji do repozytorium transakcji na temat każdego zawartego przez siebie kontraktu pochodnego, zarówno będącego przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym jak i na rynku regulowanym, jego zmian lub rozwiązania tego kontraktu pochodnego. Obowiązek raportowania transakcji do repozytorium transakcji ma zastosowanie do następujących kontraktów pochodnych:

a. zostały zawarte przed 16 sierpnia 2012 r. i obowiązywały w tym dniu;
b. zostały zawarte 16 sierpnia 2012 r. lub później.


Raportowanie transakcji może być dokonywane indywidualnie przez każdą ze stron transakcji, przez jedną ze stron transakcji w imieniu obu stron albo przez podmiot trzeci (delegowanie raportowania).
Rozpoczęcie raportowania nastąpiło 12 lutego 2014 r.

ESMA między innymi zarejestrowała jako repozytorium transakcji Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW_TR).

Do przesyłania do repozytorium transakcji raportów niezbędny jest numer LEI (Legal Entity Identifier), który jest unikatowym identyfikatorem podmiotów będących stronami transakcji zawieranych na rynkach finansowych.

Rejestracja w KDPW – uzyskanie kodu LEI (pre-LEI; KEI)
Skrócona instrukcja postępowania, PDF

Pełnomocnictwo do złożenia w imieniu spółki wniosku o wydanie kodu LEI
PDF

2. Obowiązek ograniczania ryzyka kontraktów pochodnych zawieranych poza rynkiem regulowanym, nie rozliczanych przez centralnych kontrpartnerów (CCP)

Terminowe potwierdzanie transakcji

Potwierdzenie zawarcia transakcji pochodnej musi nastąpić w terminie nie dłuższym niż określonym w regulacji EMIR. Docelowo potwierdzenie ma następować:

 • dla NFC+ i FC do końca pierwszego dnia roboczego po dniu zawarcia transakcji,
 • dla NFC do końca drugiego dnia roboczego po dniu zawarcia transakcji.


Kompresja portfela

Kontrahenci posiadający otwarte i nierozliczone co najmniej 500 transakcji pochodnych mają obowiązek posiadania procedur dotyczących sprawdzania możliwości dokonania kompresji portfela w celu zmniejszenia ich ryzyka kredytowego kontrahenta i procedury dotyczące przeprowadzania takiej kompresji portfela(Art. 14 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 149/2013).


Uzgadnianie portfeli transakcji pochodnych

Kontrahenci zawierający transakcje pochodne zobowiązani są posiadać procedury dokonywania okresowego uzgadniania portfeli transakcji pochodnych.


Rozstrzyganie sporów

Kontrahenci, którzy zawierają pomiędzy sobą kontrakty pochodne poza rynkiem regulowanym powinni posiadać procedury dotyczące rozwiązywania sporów dotyczących uznania lub wyceny kontraktu oraz wymiany zabezpieczeń.


Codzienne dokonywanie wyceny aktywnych kontraktów na podstawie wyceny rynkowej

Kontrahenci NFC+ i FC obowiązkowo powinni dokonywać codziennych wycen transakcji pochodnych w oparciu o notowania rynkowe, a jeśli to nie jest to możliwe - w oparciu o model.


3. Centralne rozliczanie wybranych kontraktów pochodnych zawieranych poza rynkiem regulowanym

Niektóre typy transakcji pochodnych zawierane poza rynkiem regulowanym będą podlegały obowiązkowemu rozliczaniu przez tak zwanych centralnych kontrpartnerów (CCP).

Obowiązek dotyczy transakcji zawartych pomiędzy:
 • dwoma kontrahentami FC,
 • kontrahentem NFC+ a kontrahentem FC,
 • pomiędzy dwoma kontrahentami NFC+.


Centralnemu rozliczaniu nie podlegają transakcje zawarte pomiędzy kontrahentem NFC a kontrahentem FC. Wyżej opisany obowiązek rozliczania dotyczy również transakcji z podmiotami posiadającymi siedzibę poza UE, które w przypadku wybrania siedziby na terenie Unii Europejskiej podlegałyby obowiązkowi rozliczania.

ESMA jest zobowiązana wskazać, które rodzaje instrumentów pochodnych będą musiały być centralnie rozliczane przez autoryzowane CCP (publikacja w rejestrze publicznym).


Na kogo EMIR nakłada obowiązki?


Centralne rozliczanie FC NFC+  
Ograniczanie ryzyka:      
Operacyjne: procedury FC NFC+ NFC
Operacyjne: raportowanie do
regulatorów
FC    
Dzienna wycena FC NFC+  
Zabezpieczanie FC NFC+  
Kapitał FC    
Raportowanie do Repozytorium
transakcji
FC NFC+ NFC
 

Uzyskanie kodu LEI (pre-LEI; KEI)
 

Kontakt telefoniczny

Szczegółowych informacji na temat rozporządzenia EMIR, wynikających z niego konsekwencji oraz wsparcia podczas wypełniania postanowień rozporządzenia udzielają nasi pracownicy pod numerami telefonów 61 286 98 57 lub 61 286 98 59 (w dni robocze, w godzinach 9:00-17:00, opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora).

 

Rozporządzenie EMIR
pliki do pobrania

 

Istotne informacje

Należy mieć na uwadze to, iż niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny. Dom Maklerski BZ WBK, będący wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Banku Zachodniego WBK S.A., nie jest podmiotem uprawnionym do świadczenia usług doradztwa prawnego. Wiążącym źródłem informacji o obowiązkach wynikających z EMIR jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji („Rozporządzenie”) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi i delegowanymi, uchwalonymi przez Komisję Europejską. Instytucjami, które mają obowiązek zapewnić jednolitą wykładnię przepisów Rozporządzenia oraz aktów wykonawczych, są Komisja Europejska oraz ESMA (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych). ESMA publikuje i aktualizuje dokument Questions and Answers (Q&A) w celu wspierania wspólnych podejść i praktyk nadzorczych w stosowaniu EMIR w całej Unii Europejskiej.

Prezentowane w tej sekcji informacje zostały zebrane lub opracowane przez DM BZ WBK ze źródeł uznawanych za wiarygodne. DM BZ WBK dokonuje okresowej aktualizacji prezentowanych w tej sekcji informacji. Jednakże odbiorca informacji powinien mieć na uwadze to, iż prezentowane w tej sekcji informacje mogą ulec dezaktualizacji w części bądź w całości w szczególności wskutek zmian legislacyjnych.

 
 
 
Pliki cookie

2017 © Bank Zachodni WBK S.A.

Dom Maklerski BZ WBK jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 993.334.810 zł.
Dom Maklerski BZ WBK oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.

Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Reklamacje

Sekretariat

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex