Regulamin serwisu internetowego Domu Maklerskiego BZ WBK

 
 1. Definicje:
  1. Bank – Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 993.334.810 zł;
  2. Dom Maklerski BZ WBK lub Dom Maklerski – wyodrębniona organizacyjnie jednostka Banku prowadząca działalność maklerską;
  3. Serwis – serwis internetowy znajdujący się w domenie dmbzwbk.pl;
  4. Użytkownik – osoba uzyskująca dostęp do Serwisu poprzez połączenie ze stroną internetową lub stronami internetowymi wchodzącymi w skład Serwisu;
  5. Klient – osoba mająca podpisaną z Domem Maklerskim umowę o świadczenie usług maklerskich;
  6. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.
 2. Regulamin określa warunki, na jakich Dom Maklerski udostępnia nieodpłatnie możliwość korzystania z Serwisu, w tym z zawartych w nim treści lub narzędzi, lub ze świadczonych w ten sposób usług, w szczególności:
  1. wybrane informacje o usługach świadczonych przez Dom Maklerski,
  2. wybrane informacje dotyczące funkcjonowania rynku kapitałowego,
  3. wybrane uregulowania prawne z zakresu rynku kapitałowego,
  4. wybrane informacje prasowe i rynkowe,
  5. wybrane regulacje wewnętrzne Domu Maklerskiego.
 3. W razie braku zgody na warunki określone w Regulaminie, korzystanie z Serwisu nie jest dopuszczalne.
 4. Zastosowanie Regulaminu jest wyłączone wobec tych stron internetowych Domu Maklerskiego oraz usług świadczonych w ten sposób, które uregulowane są odrębnymi regulaminami.
 5. Usługi i treści dostępne w Serwisie są dostępne dla wszystkich Użytkowników.
 6. Korzystanie z Serwisu następuje za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która ze swej istoty nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a Domem Maklerskim, w tym w zakresie treści przesyłanych informacji oraz niejawności danych Użytkownika.
 7. Dom Maklerski dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu możliwe było ze wszystkich popularnych systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje i nie odpowiada za możliwość i efektywność korzystania z wymienionych stron w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi. Przy korzystaniu z Serwisu zalecane jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
  1. posiadanie dostępu do komputera lub innego urządzenia z systemem operacyjnym obsługującym popularne przeglądarki internetowe,
  2. włączenie obsługi plików typu cookie oraz javascript.
 8. Przy korzystaniu z Serwisu zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego.
 9. W trakcie korzystania z Serwisu w systemie teleinformatycznym Użytkownika instalowane są pliki cookie. Więcej informacji o plikach cookie stosowanych w Serwisie znajduje się w Informacji o plikach cookie w serwisach dmbzwbk.pl.
 10. Na określonych podstronach Serwisu, w ramach zamawianych przez Użytkowników usług, Dom Maklerski publikuje formularze kontaktowe gromadzące dane osobowe. Zasady gromadzenia i wykorzystania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności Serwisu.
 11. Dom Maklerski dokłada wszelkich starań, aby treści zamieszczone w Serwisie były aktualne, rzetelne i pełne oraz nieprzerwanie dostępne.
 12. Dom Maklerski dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Serwisu.
 13. Korzystanie z Serwisu oraz zawartych w nich treści, narzędzi lub usług jest dozwolone wyłącznie na własny użytek osobisty, w celach zgodnych z przeznaczeniem tych stron oraz z przepisami prawa, Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. W szczególności nie jest dozwolone ich wykorzystywanie w jakiejkolwiek zorganizowanej działalności zarobkowej lub niezarobkowej bez zgody Domu Maklerskiego, bez względu na szczególną ochronę zapewnianą przez przepisy prawa, w tym przepisy z zakresu prawa autorskiego.
 14. Niedozwolone jest przesyłanie przez Użytkowników w ramach korzystania z Serwisu treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Domu Maklerskiego, jak i osób trzecich za wszelkie treści przesłane do Domu Maklerskiego.
 15. Dom Maklerski może w każdym czasie zmienić zakres lub rodzaj treści dostępnych w Serwisie, rozszerzyć, zmienić, ograniczyć lub zaprzestać oferowania zarówno wobec niektórych funkcjonalności, jak i całości narzędzi lub usług. O zmianach istotnych cech usług i narzędzi Dom Maklerski informuje ogłoszeniem w Serwisie.
 16. O zmianach Regulaminu Dom Maklerski informuje przez ogłoszenie nowego Regulaminu w Serwisie.
 17. Użytkownik może zgłaszać reklamacje oraz wszelkie uwagi związane z funkcjonowaniem Serwisu:
  1. pisemnie, przesyłając na adres: Dom Maklerski BZ WBK pl. Andersa 5, 61-894 Poznań lub adres dowolnej jednostki organizacyjnej Banku zajmującej się obsługą Klienta (adresy placówek znajdują się na stronie internetowej www.dmbzwbk.pl) - za pośrednictwem poczty, kuriera lub składając osobiście;
  2. elektronicznie, przesyłając na adres mailowy reklamacje.dm@bzwbk.pl;
  3. telefonicznie, kontaktując się z pracownikami Domu Maklerskiego na numery telefonów stacjonarnych: 61 856 43 87, 61 856 44 44 lub infolinię: 801 36 46 36;
  4. osobiście w siedzibie Banku lub dowolnej jednostki organizacyjnej Banku zajmującej się obsługą Klienta.
 18. Reklamacje rozpatrywane są w możliwie najkrótszym czasie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia, a w przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi we wskazanym terminie może on zostać wydłużony do maksymalnie 60 dni, po uprzednim wyjaśnieniu Klientowi przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia.
 19. Odpowiedź na reklamację, w zależności od charakteru sprawy, zostanie udzielona listownie bądź elektronicznie.
 20. Klienci będący konsumentami mogą zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumenta.
Pliki cookie

2018 © Bank Zachodni WBK S.A.

Dom Maklerski BZ WBK jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 993.334.810 zł.
Dom Maklerski BZ WBK oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.

Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Reklamacje

Sekretariat

Jestem nowym klientem Jestem klientem Banku Zachodniego WBK S.A.

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex