NOTA PRAWNA

Dom Maklerski BZ WBK („Dom Maklerski”, „DM BZ WBK”) jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Banku Zachodniego WBK S.A. prowadzącą działalność maklerską.

Miejsce sieciowe Domu Maklerskiego BZ WBK jest bezpłatne, kierowane do wszystkich uczestników rynku kapitałowego w Polsce, w tym klientów Domu Maklerskiego BZ WBK, zwanych dalej łącznie Użytkownikami.

Informacje i dane zamieszczone na stronie niniejszego miejsca sieciowego Domu Maklerskiego BZ WBK są udostępnianie wyłącznie w celach informacyjnych. Mogą być one również udostępniane w celach reklamowych i promocyjnych. Powyższe informacje i dane nie mogą być traktowane jako oferta świadczenia jakichkolwiek usług (w rozumieniu kodeksu cywilnego), w tym usług maklerskich.

Dom Maklerski BZ WBK oświadcza, że informacje i dane zamieszczane na stronie niniejszego miejsca sieciowego Domu Maklerskiego BZ WBK są gromadzone i redagowane z należytą starannością.

Informacja o poszczególnych instrumentach finansowych nie jest skierowana do osób mających miejsce zamieszkania lub pobytu w jurysdykcji, w której zgodne z prawem nabycie takich instrumentów nie jest możliwe lub w której nie jest możliwe złożenie oferty. Prawa obowiązujące w danej jurysdykcji określają, czy jest możliwe nabycie poszczególnych instrumentów finansowych w danej jurysdykcji.

Informacje zaprezentowane w ramach niniejszego miejsca sieciowego nie stanowią oferty w przedmiocie sprzedaży, ani zaproszenia do złożenia oferty w przedmiocie nabycia instrumentów finansowych w jakiejkolwiek jurysdykcji.

Wszelkie prawa do całej zawartości miejsca sieciowego Domu Maklerskiego BZ WBK są zastrzeżone. Żadna część miejsca sieciowego Domu Maklerskiego BZ WBK. nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana lub wykorzystywana bez zgody Domu Maklerskiego BZ WBK

Podmioty zainteresowane publikacją danych z miejsca sieciowego Domu Maklerskiego BZ WBK na prowadzonych przez siebie stronach internetowych proszone są o kontakt mailowy na adres dm.inwestor@bzwbk.pl

 

INFORMACJE WSTĘPNE

Zapoznaj się z dokumentem Informacji wstępnych, zawierającym informacje m.in. na temat Domu Maklerskiego BZ WBK, prowadzonej działalności, zakresu świadczonych usług, instrumentów finansowych i ryzyk z nimi związanych
Zapoznaj się z dokumentem Informacji wstępnych dla klientów profesjonalnych.

 

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU

Zapoznaj się z informacją Domu Maklerskiego BZ WBK o instrumentach finansowych i ryzyku.

Dom Maklerski informuje ponadto, iż szczegółowe informacje o instrumentach finansowych oraz o ryzykach z nimi związanych udostępniane są również przez emitentów m.in. w prospektach emisyjnych, memorandach informacyjnych oraz warunkach obrotu. Informacje te przekazywane są również przez specjalistyczne serwisy informacyjne, Komisję Nadzoru Finansowego i Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (www.gpw.pl).

 

ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z SERWISU PAP

Definicje:

  • Serwis PAP – zbiór informacji makroekonomicznych, z rynku kapitałowego oraz komunikaty Emitentów dostarczone przez Polską Agencję Prasową S.A. (PAP).
  • Odbiorca - Klienci Domu Maklerskiego BZ WBK , z którymi zawarta została umowa o świadczenie usług maklerskich, korzystających z kodowanego serwisu, zawierającego informacje PAP oraz inne osoby korzystające z ogólnie dostępnych stron internetowych DM BZ WBK.


Zastrzeżenia:

Odbiorca zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad

Odbiorca korzystając z części lub całości serwisu PAP może wykorzystywać informacje wyłącznie dla własnych wewnętrznych potrzeb informacyjnych, bez prawa ich rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie.

Odbiorca korzystając z części lub całości serwisu PAP nie może udostępniać informacji pochodzących z serwisu osobom trzecim.

Przekazywane w ramach serwisu PAP dane podlegają ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 

ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z SERWISU NOTORIA

Odbiorca - Klienci Domu Maklerskiego BZ WBK , z którymi zawarta została umowa o świadczenie usług maklerskich, korzystających z kodowanego serwisu, zawierającego informacje, pochodzące z serwisu Notoria oraz inne osoby korzystające z ogólnie dostępnych stron internetowych DM BZ WBK Materiały Notoria udostępniane są w miejscu sieciowym Domu Maklerskiego BZ WBK na podstawie udzielonej Domowi Maklerskiemu BZ WBK licencji.

Odbiorca nie może wykorzystywać materiałów do celów komercyjnych. Odbiorca może pobrać dane dotyczące maksymalnie 20 spółek dziennie. Wykorzystywanie materiałów niezgodnie z licencją może skutkować powstaniem odpowiedzialności cywilnoprawnej względem Notoria Serwis S.A.

Przekazywane w ramach serwisu Notoria dane podlegają ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

ZASTRZEŻENIA PRAWNE - Analiza kontraktów:
"Analiza futures na WIG20 intraday", "Analiza futures na WIG20 przed otwarciem/ zamknięciem", "Analiza futures średnioterminowa"

Niniejszy materiał został przygotowany przez Dom Maklerski BZ WBK będący wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Banku Zachodniego WBK S.A. (DM BZ WBK ). DM BZ WBK jest podmiotem podlegającym przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014 r., poz. 94 – j.t. z późn. zm.), Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1382 – j.t. z późn. zm.), Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz.1537 z późn. zm.). Materiał ten jest adresowany do inwestorów krótkoterminowych na rynku kontraktów terminowych na indeks WIG20 oraz do klientów DM BZ WBK uprawnionych do otrzymywania rekomendacji na podstawie umów o świadczenie usług. Horyzont czasowy analiz i komentarzy w niniejszym dokumencie obejmuje czas: kilku godzin w danym dniu, liczonych od godziny jego sporządzenia w danym dniu (w przypadku materiałów: „Analiza futures na WIG20 intraday", „Analiza futures na WIG20 przed otwarciem/ zamknięciem") lub . kilkunastu dni, liczonych od dnia jego sporządzenia (w przypadku „Analizy futures średnioterminowej”).
Wszelkie znaki towarowe, oznaczenia usług i loga użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi, oznaczeniami usług lub zarejestrowanymi znakami towarowymi lub oznaczeniami usług Banku Zachodniego WBK. lub podmiotów z Grupy BZ WBK.
Autorem dokumentu jest DM BZ WBK. DM BZ WBK. nie jest obowiązany do zapewnienia, czy instrumenty finansowe, do których odnosi się niniejszy dokument, są odpowiednie dla danego inwestora. Inwestycje oraz usługi przedstawione lub zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być dla konkretnego inwestora odpowiednie, dlatego w razie wątpliwości dotyczących takich inwestycji bądź usług inwestycyjnych zaleca się konsultację u niezależnego doradcy inwestycyjnego. Inwestorzy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazywane przez autora materiału lub DM BZ WBK. Żaden z zapisów zawartych w niniejszym dokumencie nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora.
DM BZ WBK informuje, iż niniejszy dokument będzie aktualizowany nie rzadziej niż raz w tygodniu. W przypadku zawieszenia prac nad aktualizacją dokumentu, DM BZ WBK zamieści na stronie internetowej (www.dmbzwbk.pl) odpowiednią informację.
DM BZ WBK mógł wydać w przeszłości lub może wydać w przyszłości inne dokumenty, przedstawiające inne wnioski, niespójne z przedstawionymi w niniejszym dokumencie. Takie dokumenty odzwierciedlają różne założenia, punkty widzenia oraz metody analityczne przyjęte przez przygotowujących je analityków. DM BZ WBK nie jest obowiązany do zapewnienia, iż takie dokumenty będą podawane do wiadomości adresatów niniejszego dokumentu.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie zostały zebrane lub opracowane przez DM BZ WBK ze źródeł uznawanych za wiarygodne przy zachowaniu należytej staranności, jednak DM BZ WBK nie może zapewnić ich dokładności oraz kompletności. DM BZ WBK . nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek złożenia zlecenia na podstawie niniejszego dokumentu, o ile przy jego sporządzaniu zachował należytą staranność i rzetelność. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie mogą się zmienić bez konieczności poinformowania o tym fakcie.

Transakcje mające za przedmiot derywaty mają charakter krótkoterminowy i spekulacyjny przez co obarczone są wysokim ryzykiem i mogą w efekcie przynieść straty, przekraczające zaangażowany przez inwestora kapitał początkowy.

NINIEJSZY DOKUMENT NIE STANOWI OFERTY LUB ZAPROSZENIA DO SUBSKRYPCJI LUB ZAKUPU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, ANI NIE MA NA CELU NAKŁANIANIA DO NABYCIA LUB ZBYCIA JAKICHKOLWIEK INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. NINIEJSZY DOKUMENT ANI ŻADNE Z JEGO POSTANOWIEŃ NIE BĘDZIE STANOWIĆ PODSTAWY DO ZAWARCIA UMOWY LUB POWSTANIA ZOBOWIĄZANIA. NINIEJSZY DOKUMENT JEST PRZEDSTAWIONY PAŃSTWU WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH I NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY LUB PRZEKAZYWANY OSOBOM TRZECIM. W SZCZEGÓLNOŚCI ANI NINIEJSZY DOKUMENT, ANI JEGO KOPIA NIE MOGĄ ZOSTAĆ BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEKAZANE LUB WYDANE W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADZIE, JAPONII. ROZPOWSZECHNIANE BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO W TYCH PAŃSTWACH LUB WŚRÓD OBYWATELI TYCH PAŃSTW LUB OSÓB W NICH PRZEBYWAJĄCYCH MOŻE STANOWIĆ NARUSZENIE PRAWA DOTYCZĄCEGO INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBOWIĄZUJĄCEGO W TYCH KRAJACH. ROZPOWSZECHNIANIE LUB UDOSTĘPNIANIE TEGO DOKUMENTU NA TERYTORIUM INNYCH PAŃSTW MOŻE BYĆ OGRANICZONE PRZEZ ODPOWIEDNIE PRZEPISY PRAWA. OSOBY UDOSTĘPNIAJĄCE LUB ROZPOWSZECHNIAJĄCE TEN DOKUMENT SĄ OBOWIĄZANE ZNAĆ TE OGRANICZENIA I ICH PRZESTRZEGAĆ.
ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE ANALIZY I KOMENTARZE STANOWIĄ WYRAZ POGLĄDÓW I WIEDZY AUTORA I NIE MOGĄ BYĆ INACZEJ INTERPRETOWANE.
DM BZ WBK INFORMUJE, IŻ INWESTOWANIE ŚRODKÓW W INSTRUMENTY FNIANSOWE WIĄŻE SIĘ Z RYZYKIEM UTRATY CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI ZAINWESTOWANYCH ŚRODKÓW.
DM BZ WBK ZWRACA UWAGĘ, IŻ NA CENĘ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH MA WPŁYW WIELE RÓŻNYCH CZYNNIKÓW. MOŻNA DO NICH ZALICZYĆ M. IN. ZMIENIAJĄCE SIĘ WARUNKI EKONOMICZNE, PRAWNE, POLITYCZNE I PODATKOWE.
DECYZJEINWESTYCYJNE W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH POWINNY BYĆ PODJĘTE WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE POWSZECHNIE DOSTĘPNYCH DOKUMENTÓW I MATERIAŁÓW OPUBLIKOWANYCH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA

Przy sporządzaniu niniejszego dokumentu Dom Maklerski BZ WBK. korzystał z następujących metod analitycznych:

1) Technik Fibonacciego
2) Analiz opartych na technice: Andrews Pitchfork

Techniki Fibonacciego bazujące na ciągu liczb Fibonacciego służą do określania optymalnych momentów inicjowania transakcji giełdowych. Przy wykorzystaniu tych technik konstruuje się strefy cenowe na wykresach, w których istnieje duże prawdopodobieństwo występowania ważnych punktów zwrotnych.
Mocnymi stronami tej metody są: łatwo konstruowalne obszary cenowe na wykresach, w których często dochodzi do formowania się istotnych dołków i szczytów, generowanie przejrzystych sygnałów kupna/sprzedaży po przekroczeniu danej strefy cenowej, łatwość ustawiania zleceń zabezpieczających - pod bądź nad - określoną strefą cenową Fibonacciego. Do wad tej metody należy zaliczyć: zmniejszoną efektywność w okresach niższej płynności rynków finansowych, skłonność rynku do naruszeń stref cenowych Fibonacciego oraz związane z tym generowanie błędnych sygnałów transakcyjnych w okresach występowania gwałtownych i emocjonalnych ruchów cenowych, charakterystyczny dla wszystkich metod opartych na analizie technicznej czynnik subiektywnej oceny rynku i doświadczenia analityka.

Technika: Andrews Pitchfork bazuje na trzech liniach wytyczanych z określonych punktów zaczepienia na wykresie. Została opracowana przez Alana Andrewsa i jest obecnie powszechnie używana przez analityków technicznych i inwestorów giełdowych. Mocnymi stronami tej metody są: łatwość konstruowania, przejrzystość odnośnie generowania sygnałów transakcyjnych, częste „respektowanie” linii przez płynne instrumenty finansowe. Do wad tej metody należy zaliczyć: subiektywność w doborze punktów zaczepienia, naruszenia linii skutkujące błędnymi wskazaniami inwestycyjnymi (zwłaszcza w okresach gwałtownych wahań cenowych).

Poza wymienionymi metodami, DM BZ WBK korzystał również z powszechnie używanych metod analizy technicznej (analiza trendu, średnie kroczące itp.). Żadna z wykorzystanych do przygotowania niniejszego raportu metod analitycznych nie jest techniką wyceny. Wszystkie wykorzystane metody bazują na analizie technicznej i nie odnoszą się do wartości wewnętrznej kontraktu/instrumentu bazowego/indeksu.

Wyjaśnienia terminologii fachowej użytej w dokumencie:

Ciąg Fibonacciego: to liczby naturalne tworzące ciąg o takiej własności, że kolejny wyraz (z wyjątkiem dwóch pierwszych) jest sumą dwóch poprzednich. Początkowe wartości tego ciągu to: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89......... Techniki Fibonacciego to metody analityczne bazujące na ciągu liczb Fibonacciego, których używa się do konstruowania wsparć i oporów na wykresach płynnych instrumentów finansowych. Przy tego typu konstrukcjach wykorzystuje się zależności matematyczne istniejące pomiędzy określonymi ruchami cenowymi, dające wyrazić się przy pomocy szerokiej palety współczynników Fibonacciego. Metoda analityczna: Andrews Pitchfork została opracowana przez Alana Andrewsa i wykorzystuje w swym podstawowym założeniu trzy linie. Punktami ich zaczepienia na wykresach cenowych są ściśle określone miejsca (zazwyczaj istotne szczyty bądź dołki). Przy dokonywaniu transakcji wykorzystuje się przebicia bądź naruszenia linii Pitchforka.

DM BZ WBK pełni rolę animatora rynku dla instrumentów finansowych będących przedmiotem niniejszej rekomendacji na zasadach określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

DM BZ WBK nie wyklucza możliwości nabycia przez siebie lub przez któryś z podmiotów z nim powiązanych, w okresie sporządzania niniejszego dokumentu, instrumentów finansowych będących jego przedmiotem. W opinii DM BZ WBK niniejszy dokument został sporządzony z zachowaniem należytej staranności i z wykluczeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na jego treść. DM BZ WBK nie ma obowiązku podejmowania jakichkolwiek działań, które miałyby spowodować, że derywaty, będące przedmiotem wyceny zawartej w niniejszym dokumencie będą wycenione przez rynek zgodnie z wyceną zawartą w niniejszym dokumencie.

DM BZ WBK podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Niniejszy dokument został sporządzony w ramach prowadzonej przez DM BZ WBK działalności. Data i godzina na pierwszej stronie niniejszego raportu jest datą i godziną sporządzenia i opublikowania raportu.

UWAŻA SIĘ, ŻE KAŻDY, KTO PRZYJMUJE LUB WYRAŻA ZGODĘ NA PRZEKAZANIE MU TEGO DOKUMENTU WYRAŻA ZGODĘ NA TREŚĆ POWYŻSZYCH ZASTRZEŻEŃ.

   

ZASTRZEŻENIA PRAWNE - Materiały analityczne: "Analiza WIG20, DAX, S&P500", "AT Blue Chips", "ATrakcje dnia", "Biuletyn poranny", "Biuletyn tygodniowy", "Spółka dnia"

Niniejszy materiał przygotowany przez Dom Maklerski BZ WBK będący wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Banku Zachodniego WBK S.A (DM BZ WBK) ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora.
System rekomendacyjny DM BZ WBK opiera się na wyznaczaniu cen docelowych i ich relacji do ceny bieżącej instrumentów finansowych, poza tym w przypadku rekomendacji kierowanych do szerokiego kręgu odbiorców wymaga zastosowania dwóch sposobów wyceny. Zawarte w niniejszym materiale informacje nie spełniają żadnego z powyższych wymogów. Ponadto w zależności od okoliczności mogą one stanowić podstawę do podjęcia różnych (także o przeciwstawnych kierunkach) zachowań inwestycyjnych dla poszczególnych inwestorów.
Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK za wiarygodne.
Interpretacja wykresu jest subiektywną oceną analityka dotyczącą oceny technicznej wykresu. Wykres przygotowano za pomocą programu Metastock, AmiBroker lub Fibotrader.
Źródłem danych są GPW, PAP, Reuters, Bloomberg, EPFR, GUS, NBP, DM BZ WBK, Stooq.pl, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne.
Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Inwestorzy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności.
Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK jest zabronione.
DM BZ WBK mógł wydać w przeszłości lub może wydać w przyszłości inne dokumenty, przedstawiające inne wnioski, niespójne z przedstawionymi w niniejszym dokumencie. Takie dokumenty odzwierciedlają różne założenia, punkty widzenia lub metody analityczne przyjęte przez ich autorów. DM BZ WBK nie jest zobowiązany do zapewnienia, iż takie dokumenty będą podawane do wiadomości adresatów niniejszego dokumentu.
Niniejszy materiał nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani też zaproszenia do złożenia oferty objęcia lub nabycia papierów wartościowych albo skorzystania z usług inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ani dowolnej innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie do złożenia oferty byłoby sprzeczne z prawem. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Przyjęte w Domu Maklerskim BZ WBK polityki, regulaminy i procedury zapewniają autorom dokumentu niezależność, a także zachowanie należytej staranności i rzetelności przy jej sporządzaniu. Stosowane w Domu Maklerskim BZ WBK odpowiednie polityki, regulaminy i procedury mają na celu przeciwdziałanie powstawaniu konfliktów interesów, a w przypadku ich powstania, pozwalają nimi zarządzać w sposób zapewniający ochronę słusznych interesów Klientów.

 

ZASTRZEŻENIA PRAWNE - Inne materiały analityczne: "Komentarz do sesji", "Komentarz do sesji w USA", "Komentarz poranny rynek kasowy", "Komentarz na gorąco"

Niniejszy materiał przygotowany przez Dom Maklerski BZ WBK będący wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Banku Zachodniego WBK S.A (DM BZ WBK) ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora.
System rekomendacyjny DM BZ WBK opiera się na wyznaczaniu cen docelowych i ich relacji do ceny bieżącej instrumentów finansowych, poza tym w przypadku rekomendacji kierowanych do szerokiego kręgu odbiorców wymaga zastosowania dwóch sposobów wyceny. Zawarte w niniejszym materiale informacje nie spełniają żadnego z powyższych wymogów. Ponadto w zależności od okoliczności mogą one stanowić podstawę do podjęcia różnych (także o przeciwstawnych kierunkach) zachowań inwestycyjnych dla poszczególnych inwestorów.
Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK za wiarygodne.
Źródłem danych są GPW, PAP, Reuters, Bloomberg, GUS, NBP, EPFR, DM BZ WBK, Stooq.pl, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne.
W przypadku komentarza do sesji w USA źródłem danych są: PAP, Bloomberg, Reuters, materiały i inne komentarze DM BZ WBK (w tym np. komentarze na gorąco) lub internetowe serwisy ekonomiczno-finansowe.
Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Inwestorzy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczności aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności.
Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK jest zabronione.
DM BZ WBK mógł wydać w przeszłości lub może wydać w przyszłości inne dokumenty, przedstawiające inne wnioski, niespójne z przedstawionymi w niniejszym dokumencie. Takie dokumenty odzwierciedlają różne założenia, punkty widzenia oraz metody analityczne przyjęte przez przygotowujących je autorów. DM BZ WBK nie jest zobowiązany do zapewnienia, iż takie dokumenty będą podawane do wiadomości adresatów niniejszego dokumentu.
Niniejszy materiał nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani też zaproszenia do złożenia oferty objęcia lub nabycia papierów wartościowych albo skorzystania z usług inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ani dowolnej innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie do złożenia oferty byłoby sprzeczne z prawem. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Przyjęte w Domu Maklerskim BZ WBK polityki, regulaminy i procedury zapewniają autorom dokumentu niezależność, a także zachowanie należytej staranności i rzetelności przy jej sporządzaniu. Stosowane w Domu Maklerskim BZ WBK odpowiednie polityki, regulaminy i procedury mają na celu przeciwdziałanie powstawaniu konfliktów interesów, a w przypadku ich powstania, pozwalają nimi zarządzać w sposób zapewniający ochronę słusznych interesów Klientów.

 

INFORMACJE DM - ZASTRZEŻENIA PRAWNE

ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE CHARAKTERU DOKUMENTU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SPORZĄDZENIE, TREŚĆ I UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTU

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego.

Niniejszy materiał nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani też zaproszenia do złożenia oferty objęcia lub nabycia papierów wartościowych albo skorzystania z usług inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani dowolnej innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie do złożenia oferty byłoby sprzeczne z prawem. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii.

Pliki cookie

2018 © Bank Zachodni WBK S.A.

Dom Maklerski BZ WBK jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 896 000 56 73, kapitał zakładowy i wpłacony 993.334.810 zł.
Dom Maklerski BZ WBK oferuje rachunki: Standard, Trader i TopTrader, VIP, IKE, Derywaty (Kontrakty terminowe), Krótka sprzedaż, Zagranica, Dla pracowników instytucji finansowych.
Inwestowanie online: Inwestor online, Inwestor mobile.

Zastrzeżenia i ryzyko

Zespół Contact Center

Reklamacje

Sekretariat

Jestem nowym klientem Jestem klientem Banku Zachodniego WBK S.A.

Otwórz rachunek - od inwestycji dzielą Cię już tylko trzy kroki!

Otwórz rachunek inwestycyjny Otwórz rachunek inwestycyjny

Inwestuj z prowizją 0,29% przez internet w akcje na GPW korzystając z rachunku TopTrader

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek inwestycyjny
Otwórz rachunek Forex Otwórz rachunek Forex

Inwestuj na rynkowych spreadach w DM BZWBK

Bez wychodzenia z domu otwórz rachunek i rozpocznij inwestycje w Domu Maklerskim BZ WBK! Wszystko zrobisz zdalnie!

Otwórz rachunek Forex